ЕТШ ,,Мија Станимировић"

Родитељи

Савет родитеља

НАДЛЕЖНОСТ САВЕТА РОДИТЕЉА:

 • предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор;
 • предлаже своје представнике у стручни актив за развојно планирање и у
  друге стручне тимове школе;
 • предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-
  васпитног рада;
 • учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора
  уџбеника;
 • разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана,
  годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и
  о самовредновању;
 • разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене
  делатности школе;
 • предлаже Школском одбору намену коришћења средстава остварених
  радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља;
 • разматра и прати услове за рад школе, услове за одрастање и учење,
  безбедност и заштиту ученика;
 • учествује у поступку прописивања мера заштите и безбедности ученика
  за време боравка у школи и свих активности које организује школа;
 • даје сагласност на програм и организовање екскурзије, цену екскурзије и
  избор агенције и разматра извештај о њиховом остваривању;
 • разматра и друга питања утврђена законом и статутом.

Избор чланова Савета родитеља

Начин избора чланова Савета родитеља уређује се статутом Средње Електротехничке школе „Мија Станимировић“.

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења уШколи. Представника у Савет родитеља бирају родитељи ученика одељења јавним гласањем, на првом родитељском састанку који сазива одељењски старешина на почетку школске године. У Савет родитеља биће изабран онај представник родитеља који добије највећи број гласова за од укупног броја родитеља ученика једног одељења. О избору представника родитеља одељења у Савет родитеља, одељењски старешина води записник у Књизи евиденције у који се уписује датум одржавања седнице, да је на дневном реду избор представника родитеља у Савет родитеља, број присутних родитеља, ко су предложени кандидати и какав је резултат гласања приликом избора.

Пријем родитеља

Информационе Технологије -
Одељ. Одељенски
Старешина
I и IV пре подне I и IV поподне
Дан Време Дан Време
I/1 Милијанка
Ђорђевић
/ - / -
I/2 Никола
Стошић
/ - / -
I/3 Вукица
Симоновић
/ - / -
I/4 Дејан
Гроздановић
/ - / -
I/5 Бојана
Здравец
/ - / -
I/6 Бранка
Митић
/ - / -
I/7 Ненад
Југовић
/ - / -
IV/1 Дејан
Задравец
/ - / -
IV/2 Снежана
Кривачевић
/ - / -
IV/3 Даница
Ђорђевић
/ - / -
IV/4 Анкица
Драшковић
/ - / -
IV/5 Горан
Петровић
/ / -
IV/6 Братислав
Свиларов
/ - / -
IV/7 Зоран
Игњатовић
/ - / -
Одељ. Одељенски
Старешина
II и III пре подне II и III поподне
Дан Време Дан Време
II/1 Горан
Кривачевић
/ - / -
II/2 Славиша
Поповић
/ - / -
II/3 Весна
Срдић
/ - / -
II/4 Милена
Милошевић
/ - / -
II/5 Весна
Бојић
/ - / -
II/6 Снежана
Стојановић
/ - / -
II/7 Оливера
Марковић
/ - / -
III/1 Бојан
Петровић
/ - / -
III/2 Милош
Станојевић
/ - / -
III/3 Ивана
Словић
/ - / -
III/4 Соња
Коматина
/ - / -
III/5 Ивана
Величковић
/ - / -
III/6 Ивана
Миладиновић
/ - / -
III/7 Љубиша
Тјупа
/ - / -