ЕТШ ,,Мија Станимировић"

Родитељи

Савет родитеља

НАДЛЕЖНОСТ САВЕТА РОДИТЕЉА:

 • предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор;
 • предлаже своје представнике у стручни актив за развојно планирање и у
  друге стручне тимове школе;
 • предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-
  васпитног рада;
 • учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора
  уџбеника;
 • разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана,
  годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и
  о самовредновању;
 • разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене
  делатности школе;
 • предлаже Школском одбору намену коришћења средстава остварених
  радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља;
 • разматра и прати услове за рад школе, услове за одрастање и учење,
  безбедност и заштиту ученика;
 • учествује у поступку прописивања мера заштите и безбедности ученика
  за време боравка у школи и свих активности које организује школа;
 • даје сагласност на програм и организовање екскурзије, цену екскурзије и
  избор агенције и разматра извештај о њиховом остваривању;
 • разматра и друга питања утврђена законом и статутом.

Избор чланова Савета родитеља

Начин избора чланова Савета родитеља уређује се статутом Средње Електротехничке школе „Мија Станимировић“.

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења уШколи. Представника у Савет родитеља бирају родитељи ученика одељења јавним гласањем, на првом родитељском састанку који сазива одељењски старешина на почетку школске године. У Савет родитеља биће изабран онај представник родитеља који добије највећи број гласова за од укупног броја родитеља ученика једног одељења. О избору представника родитеља одељења у Савет родитеља, одељењски старешина води записник у Књизи евиденције у који се уписује датум одржавања седнице, да је на дневном реду избор представника родитеља у Савет родитеља, број присутних родитеља, ко су предложени кандидати и какав је резултат гласања приликом избора.

Пријем родитеља

Информационе Технологије
Одељ. Одељенски
Старешина
I и IV пре подне I и IV поподне
Дан Време Дан Време
I/1 Милијанка
Ђорђевић
Сре 11:00 - 11:45 Сре 15:20 - 16:00
I/2 Никола
Стошић
Чет 10:00 - 10:50 Чет 16:00 - 16:50
I/3 Весна
Срдић
Уто 11:00 - 11:45 Уто 15:20 - 16:05
I/4 Милена
Милошевић
Чет 10:05 - 10:50 Чет 16:05 - 16:50
I/5 Бојана
Здравец
Пет 11:00 - 11:45 Пон 15:20 - 16:00
I/6 Снежана
Стојановић
Сре 9:00 - 9:30 Сре 17:15 - 18:00
I/7 Оливера
Марковић
Чет 11:00 - 11:45 Чет 15:20 - 16:00
IV/1 Бојан
Петровић
Сре 11:00 - 11:45 Сре 15:20 - 16:00
IV/2 Драган
Стојановић
Сре 9:15 - 10:00 Сре 17:00 - 17:45
IV/3 Соња
Станимировић
Пет 11:50 - 12:35 Пет 14:20 - 15:05
IV/4 Славиша
Поповић
Уто 13:30 - 14:15 Уто 12:40 - 13:25
IV/5 Дејан
Гроздановић
Уто 12:30 - 13:30 Уто 13:30 - 16:15
IV/6 Ивица
Станковић
Сре 11:00 - 11:45 Сре 15:15 - 16:00
IV/7 Ненад
Стојић
Пон 9:20 - 10:00 Пон 17:00 - 17:45
Одељ. Одељенски
Старешина
II и III пре подне II и III поподне
Дан Време Дан Време
II/1 Зорица
Живановић
Чет 14:20 - 15:05 Чет 14:20 - 15:05
II/2 Горан
Кривачевић
Чет 10:00 - 11:00 Чет 16:00 - 16:45
II/3 Ивана
Словић
Пон 10:00 - 11:45 Уто 18:40 - 19:20
II/4 Весна
Крстић
Пон 10:00 - 10:45 Пон 16:00 - 16:45
II/5 Ивана
Величковић
Пон 10:00 - 11:00 Пон 10:00 - 11:00
II/6 Ивана
Миладиновић
Сре 11:50 - 12:35 Сре 14:20 - 15:05
II/7 Снежана
Димић
Сре 9:15 - 10:00 Сре 17:00 - 17:45
III/1 Данијел
Задравец
Пон 11:00 - 11:45 Пон 15:20 - 16:00
III/2 Снежана
Кривачевић
Чет 10:05 - 10:50 Чет 16:05 - 16:50
III/3 Даница
Ђорђевић
Уто 9:20 - 10:00 Уто 17:00 - 17:45
III/4 Анкица
Драшковић
Пет 13:30 - 14:15 Пет 12:40 - 13:30
III/5 Горан
Петровић
Пон 13:30 - 14:15 Пон 12:35 - 13:20
III/6 Братислав
Свиларов
Сре 11:50 - 12:35 Сре 16:05 - 16:50
III/7 Зоран
Игњатовић
Пон 10:00 - 10:45 Пон 17:00 - 17:45