ЕТШ ,,Мија Станимировић"

Родитељи

Савет родитеља

НАДЛЕЖНОСТ САВЕТА РОДИТЕЉА:

 • предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор;
 • предлаже своје представнике у стручни актив за развојно планирање и у
  друге стручне тимове школе;
 • предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-
  васпитног рада;
 • учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора
  уџбеника;
 • разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана,
  годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и
  о самовредновању;
 • разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене
  делатности школе;
 • предлаже Школском одбору намену коришћења средстава остварених
  радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља;
 • разматра и прати услове за рад школе, услове за одрастање и учење,
  безбедност и заштиту ученика;
 • учествује у поступку прописивања мера заштите и безбедности ученика
  за време боравка у школи и свих активности које организује школа;
 • даје сагласност на програм и организовање екскурзије, цену екскурзије и
  избор агенције и разматра извештај о њиховом остваривању;
 • разматра и друга питања утврђена законом и статутом.

Избор чланова Савета родитеља

Начин избора чланова Савета родитеља уређује се статутом Средње Електротехничке школе „Мија Станимировић“.

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења уШколи. Представника у Савет родитеља бирају родитељи ученика одељења јавним гласањем, на првом родитељском састанку који сазива одељењски старешина на почетку школске године. У Савет родитеља биће изабран онај представник родитеља који добије највећи број гласова за од укупног броја родитеља ученика једног одељења. О избору представника родитеља одељења у Савет родитеља, одељењски старешина води записник у Књизи евиденције у који се уписује датум одржавања седнице, да је на дневном реду избор представника родитеља у Савет родитеља, број присутних родитеља, ко су предложени кандидати и какав је резултат гласања приликом избора.

Пријем родитеља

Информационе Технологије
Одељ. Одељенски
Старешина
I и IV пре подне I и IV поподне
Дан Време Дан Време
I/1 Милијанка
Ђорђевић
Среда 11:00-11:45 Среда 15:20-16:00
I/2 Никола
Стошић
Среда 7:30-8:15 Среда 18:40-19:15
I/3 Вукица
Симоновић
Петак 11:00-11:45 Петак 16:05-16:45
I/4 Дејан
Гроздановић
Петак 11:00-11:45 Петак 15:00-16:45
I/5 Бојана
Здравец
Понедељак 11:50-12:35 Понедељак 14:20-15:00
I/6 Бранка
Митић
Уторак 9:20-10:00 Уторак 16:05-16:50
I/7 Ненад
Југовић
Среда 9:00-10:00 Среда 16:00-17:00
IV/1 Данијел
Задравец
Четвртак 10:05-10:50 Четвртак 16:05-16:50
IV/2 Снежана
Кривачевић
Уторак 12:40-13:20 Уторак 13:30-14:05
IV/3 Даница
Ђорђевић
Петак 10:00-10:45 Петак 16:00-16:45
IV/4 Анкица
Драшковић
Петак 13:30-14:15 Петак 12:35-14:15
IV/5 Горан
Петровић
Среда 11:00-11:45 Среда 15:15-16:00
IV/6 Братислав
Свиларов
Понедељак 12:00-12:40 Понедељак 12:00-12:40
IV/7 Зоран
Игњатовић
Понедељак 17:00-17:45 Понедељак 10:00-10:45
Одељ. Одељенски
Старешина
II и III пре подне II и III поподне
Дан Време Дан Време
II/1 Горан
Кривачевић
Среда 10:05-10:45 Среда 16:05-16:45
II/2 Славиша
Поповић
Понедељак 10:00-11:45 Понедељак 15:20-16:00
II/3 Весна
Срдић
Понедељак 11:50-12:35 Понедељак 14:20-15:05
II/4 Милена
Милошевић
Четвртак 11:00-11:45 Четвртак 15:20-16:05
II/5 Весна
Бојић
Уторак 11:00-11:45 Уторак 15:20-16:00
II/6 Снежана
Стојановић
Среда 12:40-13:20 Среда 13:30-16:10
II/7 Оливера
Марковић
Петак 11:00-11:45 Уторак 16:00-16:45
III/1 Бојан
Петровић
Уторак 11:00-11:45 Уторак 15:15-16:00
III/2 Милош
Станојевић
Четвртак 11:50-12:35 Четвртак 14:20- 15:00
III/3 Ивана
Словић
Четвртак 11:50-12:35 Четвртак 14:20-15:00
III/4 Соња
Коматина
Четвртак 11:00-12:35 Четвртак 14:20-15:20
III/5 Ивана
Величковић
Понедељак 10:00-11:00 Понедељак 10:00-11:00
III/6 Ивана
Миладиновић
Четвртак 12:40-13:25 Четвртак 13:30-14:15
III/7 Љубиша
Тјупа
Среда 11:50-12:35 Среда 14:20-15:20