ЕТШ ,,Мија Станимировић"

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ

Обавештење ЈУНСКИ РОК

Пријава испита Консултативна настава
Испитни рок
у просторијама школе
код референта за ученичка
пирања, Весне Ђорђевић,
са уплатницом
од 01. априла до 05. априла
у периоду од 9.00 до 13. сати
у периоду од 20. маја,
до 24. маја,
према распореду
који ће бити истакнут
на огласној табли
школе и на сајту школе
у периоду од 27. маја,
до 07. јуна,
према распореду
који ће бити истакнут
на огласној табли
школе и на сајту школе

Обавештења о испитним роковима

Испити

ПРИЈАВА

Испите можете пријавити у просторијама школе, од 1. до 10. у месецу у коме је испитни рок, код Референта за ученичка питања, у периоду од 8 до 14 сати.

Одржавање

испита

Испити се одржавају у времену од 20. до 30. у месецу у коме је испитни рок.

Распоред консултативне наставе

и испита у априлском

року школске 2023/24.

Распоред испита у априлском року школске 2022/23.
Предмет Испитивач Консултативна настав Испит
Дан Време Дан Време
Организација рада и
основе предузетништва
Миодраг
Савић
20.05. 13:30 27.05. 10:00
Практична настава (СТК) Бојан
Петровић
22.05. 12:00 30.05. 12:00
Сигнално ТК системи (СТК) Душан
Милутиновић
24.05. 16:00 28.05. 16:00
Заштита информационих
система (ИТ)
Соња
Коматина
21.05 12:00 28.05. 13:30
Рачунарске мреже и
интернет сервиси (ИТ)
Зорица
Живановић
22.05. 13:30 05.06. 13:30
Телекомуникационе
инсталације (МТК)
Бојан
Петровић
22.05. 12:00 30.05. 12:00
Телекомуникационе
мреже (МТК)
Бојан
Станковић
24.05. 09:00 29.05. 09:00
Сигнално ТК системи
(МТК)
Душан
Милутиновић
24.05. 16:00 28.05. 16:00
Пројектно-техничка
документација 2 (МТК)
Данијел
Задравец
20.05. 16:00 03.06. 16:00
Грађанско васпитање Весна
Пешић
24.05. 12:00 31.05. 13:00
Основе електротехнике 2
(МТК)
Анкица
Драшковић
22.05. 12:30 27.05. 13:00
Електроника (МТК) Зоран
Игњатовић
20.05. 17:00 27.05. 10:00
Мерења у
телекомуникацијама
Данијел
Задравец
20.05. 16:00 03.06. 16:00
Приступне мреже (МТК) Соња
Коматина
21.05. 12:00 28.05. 13:30
ПИТ програмирање 3.р Марија
Илић
22.05. 11:00 06.06. 11:00
ПИТ веб програмирање
3.р
Елизабета
Јевтић
20.05. 13:30 27.05. 09:20
ПИТ Базе 3.р Јелена
Стојановић
20.05. 13:00 27.05. 11:00
ПИТ рачунарски системи 3.р Јелена
Стојановић
20.05. 13:00 27.05. 11:00
ПИТ техничка
документација 3.р
Јелена
Стојановић
20.05. 13:00 27.05. 11:00
Предузетништво Миодраг
Савић
25.05. 13:30 27.05. 10:00
Систем преноса (СТК) Горан
Кривачевић
22.05. 16:00 05.06. 16:00
Телекомуникациона
мерења (СТК)
Данијел
Задравец
20.05. 16:00 03.06. 16:00
Оптичке мреже (СТК) Бојан
Петровић
20.05. 12:00 30.05. 12:00
Програмирање (ИТ) Ивана
Богдановић
24.05. 17:00 27.05. 07:30
Комутациона техника
(ТК)
Соња
Коматина
21.05. 12:00 28.05. 13:30
Приступне мреже и
уређаји (ТК)
Соња
Коматина
21.05. 12:00 28.05. 13:30
Телекомуникациони
водови (ТК)
Славиша
Поповић
20.05. 13:00 27.05. 11:00
Телекомуникациона
мерења (ТК)
Милена
Милошевић
24.05. 09:20 07.06. 09:20
Сигнално ТК системи (ТК) Душан
Милутиновић
24.05. 16:00 28.05. 16:00
Системи убризгавања
ОТО мотора (ЕЕВ)
Ненад
Југовић
20.05. 15:00 27.05. 09:00
Практична настава (ЕЕВ) Никола
Стошић
20.05. 09:00 28.05. 09:00
Математика-изборна Ана
Костић
20.05. 11:50 27.05. 13:30
Економика Миодраг
Савић
25.05. 13:30 27.05. 10:00
Електронски медицински
уређаји
Зорица
Живановић
22.05. 13:30 05.06. 13:30
Основе аутоматског
управљања
Марија
Шипић
21.05. 15:00 30.05. 15:15
Микропроцесори са
елементима програмирања
Марија
Станковић
21.05. 13:30 28.05. 13:00
Високофреквенцијска
електроника
Данијел
Задравец
20.05. 16:00 03.06. 16:00
Електроенергетика Снежена
Димић
21.05. 16:00 28.05. 10:00
Програмирање (АРМ) Миодраг
Митић
21.05. 10:00 04.06. 10:00
Апликативни софтвер
(АРМ)
Снежена
Кривачевић
24.05. 17:00 07.06. 16:00
Обрада и пренос сигнала
(АРМ)
Данијел
Задравец
20.05. 16:00 03.06. 16:00
Мрежни оперативни
системи (АРМ)
Снежена
Предић
22.05. 12:00 29.05. 12:00
Организација рада и
основе система
Миодраг
Савић
20.05. 13:30 27.05. 10:00
Електронски системи
паљења и убризгавања
Никола
Стошић
20.05. 09:00 28.05. 09:00
Ванредни ученици полажу испите у следећим испитним роковима:
  • октобарски
  • децембарски
  • фебруарски
  • априлски
  • јунски и
  • августовски

Упис ванредних ученика

Законом о средњем образовању и васпитању прописано је да се својство редовног, односно ванредног ученика стиче уписом у школу сваке школске године. Својство ученика се стиче уписом и ограничено је школском годином.

 

Ванредни ученици могу бити уписани као:

  • ванредни ученици уписани у I разред
  • ванредни ученици уписани ради завршавања прекинутог школовања
  • ванредни ученици уписани ради преквалификације или доквалификације
  • ванредни ученици уписани ради специјализације

Упис ванредних ученика - V степен

Аутоелектричар специјалиста

Електротехничар специјалиста за телекомуникационе мреже

У стручну школу, ради стицања специјализације може да се упише лице са завршеном одговарајућом школом (III или IV степена) које има најмање четири односно две године радног искуства.

Наставним планом и програмом одређује се које се средње образовање сматра одговарајућим за стицање специјализације.

Упис ванредних ученика - IV степен

Електротехничар електронике

Електротехничар за електронику на возилима

Електротехничар телекомуникације

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ УПИСАНИ У ПРВИ РАЗРЕД

Ванредан ученик првог разреда школе је лице уписано у први разред средњег образовања и васпитања или образовања за рад и старије је од 17 година.

Ванредни ученик полаже испите и извршава друге утврђене обавезе.

Ванредни ученик има право да заврши два разреда у једној школској години, ако постиже изузетне резултате у учењу, а наставничко веће утврђује испуњеност услова за остваривања права.

Ванредни ученик се уписује сваке школске године у поједини разред, под прописаним условима, најкасније до 31. августа.

УПИС ВАНРЕДНОГ УЧЕНИКА У ОДРЕЂЕНИ РАЗРЕД РАДИ ЗАВРШАВАЊА ПРЕКИНУТОГ ШКОЛОВАЊА

Лица која су започела раније стицање средњег образовања и исто из одређених разлога прикинуло, имају право на наставак започетог образовања у истом трајању.

Ванредни ученик уписује се у школу у одговарајући разред до 31. августа да би завршио започето образовање у истом трајању. Овом ученику школа признаје све завршене разреде и уписује га у наредни разред.

Директор школе решењем одређује допунске испите које ученик мора да положи, тако што упореди наставни план по којем ванредни ученик треба да стекне средње образовање са наставним планом који је ученик почео да савлађује. Ванредни ученик полаже допунске испите по редоследу разреда. Кад положи допунске испите приступа полагању испита разреда у који се уписао.

УПИС ВАНРЕДНОГ УЧЕНИКА РАДИ ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ И ДОКВАЛИФИКАЦИЈЕ

Преквалификација

Преквалификација представља образовање за други образовни профил у истом трајању, без обзира на подручје рада.

Законом о основама система образовања и васпитања прописано је да након завршеног средњег образовања у средњу школу може да се упише лице ради преквалификације, доквалификације, специјалистичког и мајсторског образовања.

Ученик уписан у школу ради преквалификације, полаже испите из стручних предмета које одреди наставничко веће школе.

Доквалификација

Ученик уписан у школу ради доквалификације полаже допунске испите из предмета чији садржаји нису претежно исти, из предмета који нису били утврђени наставним планом и програмом и испите завршног разреда, о чему одлуку доноси наставничко веће школе.

Ванредни ученици уписују се ради преквалификације и дoквакификације у школу у току школске године.

Директор школе након донете одлуке наставничког већа о признању предмета и полагању допунских испита доноси решење које садржи: личне податке ученика, признате предмете и оцене по разредима, допунске испите из предмете који су утврђени ученику да полаже, по редоследу разреда, обавеза полагања завршног испита, испитне рокове у складу са општим актом школе.

Лице које је стекло средње образовање, а жели да се преквалификује или доквалификује, стекне специјалистичко или мајсторско образовање, плаћа школарину.

Висину школарине утврђује Министарство, према врстама образовања, с тим да се поједини полазници или групе полазника могу да ослободити плаћања школарине, ради постизања пуне равноправности у стицању образовања.