ЕТШ ,,Мија Станимировић"

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ

Обавештење АВГУСТОВСКИ РОК

Пријава испита Консултативна настава
Испитни рок
у просторијама школе
код референта за ученичка
пирања, Весне Ђорђевић,
са уплатницом
од 10. августа, до 16. августа
у периоду од 9.00 до 12.00 сати
у периоду од 21. августа,
до 23. августа,
према распореду
који ће бити истакнут
на огласној табли
школе и на сајту школе
у периоду од 24. августа,
до 30. августа,
према распореду
који ће бити истакнут
на огласној табли
школе и на сајту школе

Обавештења о испитним роковима

Испити

ПРИЈАВА

Испите можете пријавити у просторијама школе, од 1. до 10. у месецу у коме је испитни рок, код Референта за ученичка питања, у периоду од 8 до 14 сати.

Одржавање

испита

Испити се одржавају у времену од 20. до 30. у месецу у коме је испитни рок.

Распоред консултативне наставе

и испита у августовском

року школске 2022/23.

Распоред испита у априлском року школске 2022/23.
Предмет Испитивач Консултативна настав Испит
Дан Време Дан Време
Оптичке
мреже
Бојан
Петровић
21.08. 10:00 30.08. 11:00
Практична
настава
Бојан
Петровић
21.08. 10:00 30.08. 11:00
Мотори и
моторна
возила
Радиша
Јовановић
21.08. 08:50 30.08. 09:00
Математика Оливера
Марковић
21.08. 10:00 24.08. 09:00
Организација
рада и основе
предузетништва
Миодраг
Савић
21.08. 10:00 30.08. 10:00
Електричне
машине
на возилима
Драгољуб
Обрадовић
22.08. 11:00 28.08. 11:00
Српски језик
и књижевност
Ивана
Величковић
25.08. 10:00 28.08. 10:00
Физичко
васпитање
Дејан
Гроздановић
21.08. 10:00 24.08. 10:00
Основе
електротехника 2
Анкица
Драшковић
21.08. 10:00 25.08. 10:00
Рачунари и
програмирање
Ивана
Богдановић
22.08. 10:00 25.08. 10:00
Физика Снежана
Стојановић
21.08. 10:00 30.08. 10:15
Електрички
материјали
Зоран
Игњатовић
21.08. 10:30 25.08. 11:00
Примена
рачунара у
електротехници
Зорица
Живановић
22.08. 10:00 30.08. 11:15
Електроника
1
Зоран
Игњатовић
21.08. 10:45 25.08. 11:15
Основе
телекомуникација
Владимир
Савић
21.08. 08:30 25.08. 09:30
Сигнално
телекомуникациони
системи
Душан
Милутиновић
22.08. 10:00 28.08. 11:00
Бежичне
комуникације
Славиша
Поповић
23.08. 11:00 28.08. 10:00
Логика
(изборни)
Милена
Јанковић
22.08. 10:00 30.08. 10:00
Екологија
и заштита
животне
средине
Марија
Манић
22.08. 10:00 29.08. 10:00
Социологија Јасмина
Ђелић
21.08. 10:00 25.08. 11:00
Практична
настава
5. степен
Срђан
Стојановић
21.08. 10:30 24.08. 09:00
ВЕБ
програмирање
Марија
Илић
22.08. 10:00 29.08. 11:00
Основе
електротехнике
1
Миленаа
Милошевић
21.08. 10:00 25.08. 10:00
Рачунарска
графика и
мултимедија
Марија
Милојковић
21.08. 11:00 28.08. 11:00
Електроника
и дигитална
техника
Срђан
Стојановић
21.08. 10:30 24.08. 09:00
ВФ електроника Данијел
Задравец
21.08. 10:00 25.08. 11:00
Мерења
на возилима
Никола
Стошић
21.08. 10:00 25.08. 10:00
Ликовна
култура
Сузана
Иванчић
21.08. 10:15 25.08 10:15
Ванредни ученици полажу испите у следећим испитним роковима:
  • октобарски
  • децембарски
  • фебруарски
  • априлски
  • јунски и
  • августовски

Упис ванредних ученика

Законом о средњем образовању и васпитању прописано је да се својство редовног, односно ванредног ученика стиче уписом у школу сваке школске године. Својство ученика се стиче уписом и ограничено је школском годином.

 

Ванредни ученици могу бити уписани као:

  • ванредни ученици уписани у I разред
  • ванредни ученици уписани ради завршавања прекинутог школовања
  • ванредни ученици уписани ради преквалификације или доквалификације
  • ванредни ученици уписани ради специјализације

Упис ванредних ученика - V степен

Аутоелектричар специјалиста

Електротехничар специјалиста за телекомуникационе мреже

Упис ванредних ученика - V степен

Аутоелектричар специјалиста

Електротехничар специјалиста за телекомуникационе мреже

У стручну школу, ради стицања специјализације може да се упише лице са завршеном одговарајућом школом (III или IV степена) које има најмање четири односно две године радног искуства.

Наставним планом и програмом одређује се које се средње образовање сматра одговарајућим за стицање специјализације.

Упис ванредних ученика - IV степен

Електротехничар електронике

Електротехничар за електронику на возилима

Електротехничар телекомуникације

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ УПИСАНИ У ПРВИ РАЗРЕД

Ванредан ученик првог разреда школе је лице уписано у први разред средњег образовања и васпитања или образовања за рад и старије је од 17 година.

Ванредни ученик полаже испите и извршава друге утврђене обавезе.

Ванредни ученик има право да заврши два разреда у једној школској години, ако постиже изузетне резултате у учењу, а наставничко веће утврђује испуњеност услова за остваривања права.

Ванредни ученик се уписује сваке школске године у поједини разред, под прописаним условима, најкасније до 31. августа.

УПИС ВАНРЕДНОГ УЧЕНИКА У ОДРЕЂЕНИ РАЗРЕД РАДИ ЗАВРШАВАЊА ПРЕКИНУТОГ ШКОЛОВАЊА

Лица која су започела раније стицање средњег образовања и исто из одређених разлога прикинуло, имају право на наставак започетог образовања у истом трајању.

Ванредни ученик уписује се у школу у одговарајући разред до 31. августа да би завршио започето образовање у истом трајању. Овом ученику школа признаје све завршене разреде и уписује га у наредни разред.

Директор школе решењем одређује допунске испите које ученик мора да положи, тако што упореди наставни план по којем ванредни ученик треба да стекне средње образовање са наставним планом који је ученик почео да савлађује. Ванредни ученик полаже допунске испите по редоследу разреда. Кад положи допунске испите приступа полагању испита разреда у који се уписао.

УПИС ВАНРЕДНОГ УЧЕНИКА РАДИ ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ И ДОКВАЛИФИКАЦИЈЕ

Преквалификација

Преквалификација представља образовање за други образовни профил у истом трајању, без обзира на подручје рада.

Законом о основама система образовања и васпитања прописано је да након завршеног средњег образовања у средњу школу може да се упише лице ради преквалификације, доквалификације, специјалистичког и мајсторског образовања.

Ученик уписан у школу ради преквалификације, полаже испите из стручних предмета које одреди наставничко веће школе.

Доквалификација

Ученик уписан у школу ради доквалификације полаже допунске испите из предмета чији садржаји нису претежно исти, из предмета који нису били утврђени наставним планом и програмом и испите завршног разреда, о чему одлуку доноси наставничко веће школе.

Ванредни ученици уписују се ради преквалификације и дoквакификације у школу у току школске године.

Директор школе након донете одлуке наставничког већа о признању предмета и полагању допунских испита доноси решење које садржи: личне податке ученика, признате предмете и оцене по разредима, допунске испите из предмете који су утврђени ученику да полаже, по редоследу разреда, обавеза полагања завршног испита, испитне рокове у складу са општим актом школе.

Лице које је стекло средње образовање, а жели да се преквалификује или доквалификује, стекне специјалистичко или мајсторско образовање, плаћа школарину.

Висину школарине утврђује Министарство, према врстама образовања, с тим да се поједини полазници или групе полазника могу да ослободити плаћања школарине, ради постизања пуне равноправности у стицању образовања.