ЕТШ ,,Мија Станимировић"

Образовни профили

Електротехничар информационих технологија

Информационе технологије су будућност нових генерација. Образовни профил ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА оспособљава ученике за учешће у изради софтверских апликација, креирање и развијање базе података, статичких и динамичких веб презентација и одржавање и проверу сигурности информационог система.

Администратор рачунарских мрежа

Циљ стручног образовања за профил АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА је оспособљавање ученика за постављање пасивне и активне мреже, умрежавање рачунарске опреме и одржавање рачунарских мрежа. Данас, је овај профил потребан у сваком сегменту живота.

Електротехничар за електронику на возилима

Све већа присутност електронике у савременим аутомобилима довела је до потребе за школовањем стручних кадрова који би радили на одржавању аутомобила и отклањању кварова.
У току четворогодишњег школовања ученици стичу знања о електричним и електронским системима на возилима и њиховим деловима, деловима мотора, основним принципима процеса дијагностике и проналажења кварова. Уче како да користе савремене алате и компјутерску опрему за дијагностику, проналазе и отклањају кварове, сервисирају и одржавају механичке и електронске склопове на возилима

Tехничар мултимедија

Основни циљ смерa електротехничaрa мултимедије јесте дa ученици стекну основнa знaњa из облaсти aудио и видео технике и мултимедијa и дa тa знaњa примене у прaкси. Мултимедијa предстaвљa сaвремен облик изрaжaвaњa комбинaцијом сликa, aнимaцијa, звукa и видеa. Мултимедијaлни системи се сaстоје од хaрдверских и софтверских компоненти зa изрaду мултимедијaлних сaдржaјa у aудио и видео продукцији, оглaшaвaњу, wеб дизaјну, мултимедијaлним презентaцијaмa.

ТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

Телекомуникације имају изузетно важну улогу у данашњем друштву, као и људи који се њима баве.
Овај образовни профил прати све модерне трендове и промене у области телекомуникација.
Техничар телекомуникационих технологија планира, организује рад и одржава телекомуникационе уређаје.